Thông báo ảnh hưởng bởi COVID-19 đến dịch vụ

Cơ hội nghề nghiệp – WinGo Logistics

Tìm kiếm nghề nghiệp

Nếu bạn đã sẵn sàng và muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi, hãy gửi đơn đăng ký của bạn đến trụ sở của LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY WINGO. Hoặc, nếu bạn đang cách trở về mặt địa lý và muốn đăng ký tham gia cùng WinGo, hãy gửi CV và thư giới thiệu đến bộ phận Nhân sự Công ty của chúng tôi thông qua: hotro@wingo.vn